clock menu more-arrow no yes mobile

Kizuki Ramen & Izakaya

320 East Pine Street, , WA 98122

(425) 553-0867